Privacybeleid

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan is deze privacyverklaring opgesteld.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

TheBronkerBrothers verkrijgen persoonsgegevens van jezelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via een website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via een van de social media kanalen, op het moment dat jezelf reageert op berichten.

TheBronkerBrothers kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

WAAROM THEBRONKERBROTHERS DEZE GEGEVENS NODIG HEBBEN

TheBronkerBrothers verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het klantenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, o.a. facturering;
• Het bieden van begeleiding op maat;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen, indien van toepassing;
• Het voeren van geschillen, indien van toepassing;

HOE LANG THEBRONKERBROTHERS DEZE GEGEVENS BEWAREN

TheBronkerBrothers bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt. Is er wel een overeenkomst dan worden je gegevens twee jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat TheBronkerBrothers zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht (7 jaar).

GRONDSLAGEN

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat TheBronkerBrothers hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• Uitvoering geven aan een overeenkomst in opdracht van jou of derden;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;
• De bescherming van haar financiële belangen;

DELEN MET ANDEREN

TheBronkerBrothers verstrekken jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. TheBronkerBrothers zullen jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.
Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons: Facebook, WhatsApp, Twitter en LinkedIn. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hans@thebronkerbrothers.nl
TheBronkerBrothers zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

TheBronkerBrothers nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De websites van TheBronkerBrothers maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door TheBronkerBrothers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.
Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

TOT SLOT

TheBronkerBrothers kunnen deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 juni 2021.